Petržalka športuje logo
0
info@petrzalkasportuje.sk
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie športových služieb

1. Úvodné ustanovenia

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú vydané obchodnou spoločnosťou:
Názov: Športové zariadenia Petržalky, s. r. o. (ďalej len „ŠZP“)

Sídlo: Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
IČO: 47327286
IČ DPH: SK2023832492
zapísaná v Obchodnom registri mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka 90671/B.
Kontakt: szp@petrzalka.sk.

b) Poskytované služby na webstránke petrzalkasportuje.sk sú nasledovné:

 • prenájom športovísk alebo častí športovísk,
 • predaj vstupného na športové podujatia,
 • požičiavanie športových potrieb,
 • poskytovanie tréningov, masérskych služieb a ďalších služieb.

c) Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese petrzalkasportuje.sk (ďalej je „internetový obchod“).

 

2. Rezervácie a čerpanie služieb , Dodacie podmienky, Cena, Storno

a) Vytvorením objednávky alebo rezervácie pomocou internetového obchodu sa stávajú tieto VOP záväzné.

b) Objednávka je vytvorená v okamihu kliknutia na tlačidlo určené k dokončeniu objednávky a uhradením obsahu košíka. Do tej doby môžete svoju objednávku v košíku ľubovoľne upravovať.

c) Zmluva je uzatvorená až v okamihu, kedy vám objednávku potvrdíme. Potvrdenie objednávky obdržíte na vami zvolenej e-mailovej adrese.

d) Všetky ceny na webstránke petrzalkasportuje.sk sú v eurách (€) a sú uvedené vrátane príslušnej sadzby DPH.

e) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku viac ako 24 hod. pred začatím rezervovaného termínu. Kupujúcemu bude automaticky zaslaný zľavový kupón v hodnote objednávky s platnosťou 3 mesiace. Zľavový kupón je možné uplatniť na jednu objednávku, bez ohľadu na výšku objednávky. V prípade stornovania objednávky menej ako 24 hod. pred začiatkom termínu, bude predajca kupujúcemu účtovať storno poplatok vo výške 100 % nákupnej ceny tovaru.

f) Kupujúci berie na vedomie, že ŠZP je oprávnené z dôvodu technických problémov alebo vyššej moci zrušiť počas trvania týchto dôvodov kupujúcim objednané služby. Túto skutočnosť je ŠZP povinná oznámiť kupujúcemu bezodkladne po ich zistení na kontakt (tel. číslo alebo e-mail), uvedený kupujúcim pri registrácii. ŠZP negarantuje oznámenie tejto skutočnosti kupujúcemu v prípade, ak tieto dôvody nastali max. 2 hodiny pred začiatkom čerpania služieb.

 

3. Riešenie sporov

a) Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike. Reklamácie sú vybavované emailom na adrese szp@petrzalka.sk.

b) V prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým ŠPZ vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že ŠZP porušila jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na ŠZP ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

c) Ak ŠZP na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

d) Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so ŠZP ako predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

4. Spoločné ustanovenia.

a) V prípade škody spôsobenej kupujúcim na majetku a zariadení ŠZP je kupujúci povinný uhradiť ŠZP spôsobenú škodu.

b) Kupujúci berie na vedomie upozornenie ŠZP, že všetky osobné doklady a cennosti nemá nechávať uložené v šatni počas využívania prenajatých služieb. ŠZP neručí za škody spôsobené kupujúcim krádežou jeho vecí v priestoroch ŠZP, ani osobných veci v šatniach. Osobné doklady a cennosti je zakázané nechávať v šatniach.

c) Kupujúci je povinný po opustení prenajatých priestorov a prezlečení vyprázdniť šatňu a odovzdať kľúče na určené miesto, jednotlivého zariadenia.

d) Kupujúci je povinný dodržiavať v priestoroch ŠZP počas prenájmu nasledovné pravidlá:

 • rešpektovať prevádzkový čas zariadení,
 • používať čistú a vhodnú športovú obuv, ktorá nezanecháva na podlahách čierne stopy,
 • dodržiavať čistotu a hygienu v prenajatých priestoroch ŠZP, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať ŠZP a to emailom szp@petrzalka.sk,
 • šetrne zaobchádzať so zariadeniami prevádzok a nepoškodzovať priestory a majetok prevádzok.

e) V prípade poškodenia alebo znečistenia jednotlivých zariadení je ŠZP oprávnené účtovať Kupujúcemu pokutu vo výške 100 EUR.

f) V priestoroch športových zariadení je zakázané:

 • fajčiť,
 • vnášať a používať sklenené predmety (vrátane fliaš),
 • roznášať poháre s vodou alebo inými nápojmi,
 • konzumovať (čokoľvek),
 • fotografovať alebo filmovať osoby bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby a to ŠZP emailom szp@petrzalka.sk,
 • vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných návštevníkov,
 • zasahovať do technického vybavenia,
 • vodiť do priestorov psy a iné zvieratá.

g) Za poranenia a úrazy, ktoré si kupujúci spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním prevádzkového poriadku, nenesie ŠZP žiadnu zodpovednosť.

h) Upratovanie používaných priestorov ŠZP sa vykonáva priebežne a v závislosti na dohodnutom harmonograme upratovania.

i) Všetky vzťahy, ktoré nie sú zahrnuté týmito VOP, sa riadia platnými zákonmi SR.

j) Kupujúci udeľuje ŠZP súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v rezervačnom systéme ŠZP. Kupujúci súhlasí, aby na jeho emailovú adresu, ktorú poskytol pri registrácii, boli zasielané informácie a novinky o prevádzke ŠZP. Informácie, ktoré kupujúci poskytne ŠZP, slúžia výlučne pre potrebu poskytovania konkrétnych služieb a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

k) Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 01.10.2023